Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu Nowy zawód - nowa praca ! ma charakter ciągły i przeprowadzona będzie w kilku turach. Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności.

W przypadku niezebrania pełnych grup szkoleniowych w/w terminie Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu rekrutacji, jak również zmianę tego okresu.

ETAPY REKRUTACJI

 1. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji:

  (do pobrania: Dokumenty)
  • Formularz należy przygotować w formie papierowej – wypełniony odręcznie, czytelnym pismem i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata do Projektu w Biurze Projektu,
   • Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
   • Oświadczenie zbiorcze
   • Kserokopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły w przypadku osób o niskich kwalifikacjach.
   • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy),
   • Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

   UWAGA: Wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez Kandydata do Projektu własnoręcznie w sposób czytelny, pozwalający na identyfikację jego imienia i nazwiska. Kopie załączanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata i opatrzone na pierwszej stronie klauzulą „Za zgodność z oryginałem od strony… do strony…” z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata do Projektu. W tym przypadku należy także zaparafować każdą stronę dokumentu.

 2. Ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych

  I Etap - Weryfikacja formalna dokumentów

  Ocena formalna złożonych dokumentów będzie dokonywana przez Komisję rekrutacyjną, składającą się z personelu Projektu. Ocena dokumentów będzie przeprowadzona z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości dokonywanej oceny. Ocena formalna będzie przeprowadzona metodą wg kryterium: spełnia – nie spełnia.

  II Etap drugi - weryfikacja merytoryczna

  W pierwszej kolejności oceny merytorycznej Komisja rekrutacyjna, składająca się z personelu projektu dokona oceny pod kątem wyboru osób, które należą do grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy. Premiowane będą:

  • kobiety zamieszkujące na obszarach wiejskich (oświadczenie) 4pkt
  • kobiety z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (kserokopia ostatniego świadectwa) 5 pkt
  • kobiety bez stażu pracy (oświadczenie) 5 pkt.
  • kobiety wychowujące co najmniej jedno dziecko do lat 6 (oświadczenie) 5 pkt.

  III Etap trzeci – ogłoszenie wyników rekrutacji

  1. W wyniku oceny do Projektu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 90 Uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (średnio po 10 najwyżej ocenianych osób w każdej z przewidzianych 9 tur rekrutacji).
  2. Zostanie utworzona lista rezerwowa według malejącej liczby punktów. Na listę zostaną wpisane osoby znajdujące się na kolejnych miejscach pod względem uzyskanej ilości punktów na liście rankingowej.
  3. W przypadku takiej samej liczby przyznanych punktów decydować będzie kolejno: zamieszkiwanie na terenach wiejskich, wykształcenie co najwyżej gimnazjalne, brak stażu pracy, wychowywanie co najmniej jednego dziecka do lat 6 oraz kolejność zgłoszeń.
  4. Lista rankingowa kobiet zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa, będą dostępne w Biurze Projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z póź. zm. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1).
  5. Informacja o ostatecznym wyniku procesu rekrutacyjnego zostanie przekazana osobiście w Biurze Projektu lub telefonicznie lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową.
  6. Kandydat, który został zakwalifikowany do Projektu Nowy zawód – nowa praca! podpisze Umowę uczestnictwa z załącznikami, w terminie wskazanym przez Beneficjenta.
  7. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie. Odmowa podpisania Umowy uczestnictwa z załącznikami będzie równoznaczna z rezygnacją danej osoby z uczestnictwa w Projekcie.
  8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Kandydata z listy rankingowej, jego miejsce może zająć pierwsza osoba z listy rezerwowej lub kolejna (w przypadku nie wyrażenia zgody na uczestnictwo w Projekcie przez Kandydata zajmującego pierwsze miejsce na liście rezerwowej).
  9. Do skreślenia Kandydata z listy rankingowej może dojść w przypadku niedopełnienia formalności, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub w przypadku podania przez niego nieprawdziwych danych, złożenia fałszywych oświadczeń itp.