Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Formy wsparcia

Program składa się z następujących form wsparcia:

 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy

  • Opracowanie/weryfikacja IPD

   Każdy uczestnik projektu weźmie udział w doradztwie zawodowym (śr. 8h os) mającym na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Proces aktywizacji UP rozpocznie się od rozpoznania aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji jego potrzeb. Efektem tego etapu będzie IPD. Przy opracowaniu IPD każdorazowo będzie uzasadniany wybór danej formy wsparcia i uzasadnienie to będzie włączone do prowadzonej dokumentacji. IPD będzie na bieżąco weryfikowane w zależności od postępów w aktywizacji zawodowej UP.

  • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (IPZ)

   Z uwagi na stwierdzone bariery każdy uczestnik projektu zostanie objęty IPZ. (średnio 4h/os). Cel IPZ: zwiększenie umiejętności obiektywnej oceny sytuacji w której znajduje się UP, wyzwalanie aktywności i inicjatywy, towarzyszenie i udzielanie wsparcia w procesie zmiany. Tematyka: problemy psychospołeczne UP, poznanie siebie w odniesieniu do stanowiska pracy, stymulowanie rozwoju osobowości i motywacji do zmiany swojego położenia zawodowego

  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP)

   Tematyka: tworzenie dokumentów aplikacyjnych (8h), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (8h) zarządzanie czasem w poszukiwaniu pracy i akt. trendy rynku pracy (8h). Trenerami będą osoby wybrane w oparciu o kryteria jak podane przy IPZ UP zostanie zapewnione wyżywienie, pokryte koszty dojazdu oraz koszty opieki nad osobami zależnymi. Na zakończenie WAPP zostanie przeprowadzony test wiedzy (egzamin) potwierdzający uzyskaną wiedzę. Po pozytywnym zaliczeniu UP zostaną wydane stosowne certyfikaty.

  • Pośrednictwo pracy

   Jego celem jest pomoc UP w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, w tym przedst. mu ofert pracy oraz indywidualne przygotowanie do aplikowania o pracę. Będzie ono miało charakter kompleksowy i indywidualny. Na każdym etapie realizacji IPD uczestnik będzie mieć dostęp do usługi pośrednika pracy Oprócz działań podejmowanych przez pośrednika, uczestnikowi zostaną wyznaczone samodzielne zadania do wykonania i będą one weryfikowane.

 2. Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji informatycznych

  Z uwagi na stwierdzoną lukę kompetencyjną z zakresu umiejętności cyfrowych każdej uczestniczce zostanie zapewnione szkolenie z tego zakresu. Szkolenia będą wynikały z opracowanych w ramach działań projektowych Indywidualnych Planów Działania i będą kończyły się nabyciem kompetencji (kursy i szkolenia dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zawodową danego uczestnika na rynku pracy). Zakłada się 9 gr. średnio 10os. Każda grupa weźmie udział w 40h zajęć. Po zakwalifikowaniu się do projektu odbędzie się analiza zapotrzebowania uczestniczek wsparcia. W tym celu zostanie określony test, na podstawie którego zostanie określony stopień znajomości obsługi komputera i programów komputerowych, tak aby zagwarantować jednorodność grupy na danym stopniu zawansowania - poziom podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany. Na jego podstawie uczestnicy będą przypisani do szkolenia na odpowiednim poziomie.

 3. Szkolenia zawodowe

  Z uwagi na to, że jednym z problemów uczestników projektu są zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe lub ich brak, każdej uczestniczce zostanie zapewnione szkolenie zawodowe.

  Będą to szkolenia kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Tematyka szkoleń będzie wypadkową analizy kompetencji i predyspozycji uczestniczki (na podstawie IPD) oraz popytu na pracowników (o konkretnych umiejętnościach) zgłaszanego przez pracodawców. Weryfikacja zapotrzebowania na dane kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy, będzie odbywać się na podstawie:

  • analizy Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w woj. podkarpackiego
  • analizy zapotrzebowania na pracowników o danych umiejętnościach zgłaszanego przez pracodawców.

  Każde szkolenie będzie kończyło się egzaminem i po jego pozytywnym zaliczeniu wydaniem stosowanego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

 4. Staże zawodowe

  Uczestniczka Projektu kierowana jest na 6 miesięczny staż zawodowy . Staż zawodowy jest formą wsparcia, która umożliwi Uczestniczkom Projektu zdobycie nowych praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o szkolenia zawodowe przeprowadzone w ramach Projektu. Odbyty staż zawodowy zwiększa szansę na podjęcie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego Uczestniczka Projektu odbywa staż zawodowy, jak również u innych Pracodawców. Staż będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestniczkę Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia.